නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව
Tradeoffer
හකු කුඩු, ගල් කුඩු බලපෑම කුඩු