නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව
නිෂ්පාදන
නිෂ්පාදන-චීන ටාසන්
  • වැලි ගැනීම යන්ත්රය
  • වැලි ගැනීම යන්ත්රය
    යන්ත්ර සූත්ර බවට චීන වැලි ගැනීම බලාගාරය හෝ වැලි වැනි ලෝපස් සූරාකෑම, සිමෙන්ති නිෂ්පාදනය, ඝන ද්රව්ය, බෝක්සයිට් ශාලාව විසින්, emery, වීදුරු, කෘතිම ඉදිකිරීම් වැලි, ගල් සහ වෙනත් ලෝහ කොටස ලෙස බොහෝ ක්ෂේත්රවල වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි....
  • ටැග්