අප අමතන්න
Shanghai DongMeng Road & Bridge Machinery Co., Ltd
Tel: +86 21 68911957
දුරකථන (ඉංග්රීසි කථානායක සඳහා): +86-15921297108
E-Mail: info01@dmluqiao.com

ටාසන් (ෂැංහයි) යන්ත්රෝපකරණ තාක්ෂණ සමාගම, සීමාසහිත ව්යාපාර උපකරණ පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන, නිෂ්පාදන, උපකරණ විකිණීම අන්ත, වියළි වැලි උපකරණ නිෂ්පාදන හා පාරිසරික ආරක්ෂාව උපකරණ නිෂ්පාදන ආවරණය විශාල නිෂ්පාදක වේ. අපගේ නිෂ්පාදන චීනය, Fengxian දිස්ත්රික්, ෂැංහයි පිහිටා ඇත. ආදිය 2000 සහ එවැනි AAA ප්රසිද්ධ වෙළඳ ලකුණු ලෙස සාක්ෂාත් කර, අපගේ කර්මාන්ත ශාලාව සාම්ප්රදායික හකු ගැහුව, බලපෑම ගැහුව, තිර ඒනිසා නිෂ්පාදනය කරන්නන්, පමණක් නොව, නිෂ්පාදනය කල හැකිය පමණක් නොව, අප ආනයන හා අපනයන ව්යාපාර අයිතිය බලපත්ර ඇති අතර, අප ISO9001 සහතිකය ලබා යුරෝ ආකාරයේ හකු ගැහුව / යුරෝ ආකාරයේ බලපෑමක් ගැහුව / සංයෝගයක් කේතුවක් ගැහුව / ද්රාව කේතුවක් ගැහුව / නවතම TVSI පද්ධතිය වැලි යන්ත්රය සහ එසේ මත වැනි ජාත්යන්තර පළමු පන්තියේ උපකරණ.