නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව
අප අමතන්න

  සමාගම් නාමය: Tarzan(shanghai)Machinery Technology Co.,LTD

  Tel: +86 21 37560508

  දුරකථන (ඉංග්රීසි කථානායක සඳහා): +86-13795222925

  E-Mail: tarzan@shtarzan.com

  Zip: 201411

  Address: No. 1188 Fengliang Rd, Fengcheng Town, Fengxian Dist, Shanghai 201411, China