නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව
අප අමතන්න

  සමාගම් නාමය: Shanghai DongMeng Road & Bridge Machinery Co., Ltd

  Tel: +86 21 68911957

  දුරකථන (ඉංග්රීසි කථානායක සඳහා): +86-15921297108

  E-Mail: info01@dmluqiao.com

  Zip: 201411

  Address: No. 1188 Fengliang Rd, Fengcheng Town, Fengxian Dist, Shanghai 201411, China