සම්බන්ධ සොයන්න: ගල් ඒනිසා පෝෂක | ඒනිසා පෝෂක මිල | vibratory රේඛීය ෙපෝෂක | හකු කුඩු සිමෙන්ති පැලෑටි | තිරය ​​යන්ත්රය කර්මාන්ත | ගල් සහ හකු මැඩීම සඳහා යන්ත්ර
නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව

ගල් කුඩු යන්ත්රය

ටාසන් කේතුවක් කුඩු, සිරස් තවකෙක් බලපෑම කුඩු බලපෑම සපයයි කුඩු, හකු කුඩු කේතුවක් කුඩු ද්රාව කුඩු, ප්රාථමික සඳහා බහුලව භාවිතා කරනු ලබන හයිඩ්රොලික් කේතුවක් කුඩු, ද්විතීයික හා තෘතීයික දැඩි ගල් ගල්-සැකසුම් මාර්ගය සඳහා කුඩු කිරීමේ හා වැලි සෑදීමේ මාර්ගය.